مرور برچسب

FT232RL

پیغام های خطا در آردوینو و راه حل آنها

شروع کار با آردوینو به عنوان یک مبتدی و افراد بدون پس زمینه الکترونیک ، میتواند کاملا چالش برانگیز باشد، شما احتمالا با پیغام های خطا در آردوینو روبرو می شوید، بعضی از آنها ممکن است راه حل های ساده ای داشته باشند، اما تا پیدا کردم راه حل…